Address

4729 51 St
Chetwynd, BC
V0C 1J0

Tansi Friendship Centre

Phone: (250) 788-2996
Fax: (250) 788-2353

Kici-Awasimsak

Phone: (250) 788-2823
Fax: (250) 788-2850